Jump to content

ⵡⴰⴷⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵡⴰⴷⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⴰⴳⵏⵉ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ , ⵡⴰⴷⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏ 170 ⴽⵎ ⴰⵔ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵟⵟⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⴰⵡⵏⴽⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ، ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵎⴰⵏ «ⵓⵍ ⵏ ⵔⵔⵉⵛⴰⵜ». ⵜⵙⵙⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ .

ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 536 ⵀ ⵉⵎⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ: «ⵍⵃⴰⵊ ⵄⵍⵉ ⴰⵙⵏⵀⴰⵊⵓ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴰⵇⵔⵛⵉ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⴰⵏⵚⴰⵔⵉ».

ⵜⴳⴰ ⵡⴰⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴳⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵎⴽ ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵙⵉⵙ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵎ ⴰⵔⵔⴰⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.