Jump to content

ⵡⴰⴳⴳⴰⴳ ⵓ ⵣⵍⵍⵓ ⴰⵍⵎⵟⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵡⴰⴳⴳⴰⴳ ⵓ ⵣⵍⵍⵓ ⴰⵍⵎⵟⵉ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵍⵓ ⴳ 1054. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⴱⵓⵄⵎⵕⴰⵏ ⴰⴼⴰⵙⵉ. ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴳⵣⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵓⵡⴰⴳⴳⴰⴳ ⵓ ⵣⵍⵍⵓ ⴳ ⵉⴷⴰⵡⵙⵎⵍⴰⵍ ⴳ ⵙⵓⵙ. ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⴼⴰⵙ, ⵉⵖⵔⴰ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵜⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉⵖⵔ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵉⵖⵔ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵇⵓⵕⴹⵓⴱⴰ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵟⵟⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵣⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴱⵓⵄⵎⵕⴰⵏ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴰⵔ ⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵉ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵥⵏⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵉⵙⵜⴰ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⴷⴰⵍⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⵓ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵙ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⵉⵀⵉ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵓⵡⴰⴳⴳⴰⴳ ⵓ ⵣⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ.

ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵕⴰⴱⴹ, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ (ⴰⵎ ⵍⴱⴽⵔⵉ, ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⵢⴰⴹ), ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜ ⴱⴱⵓⴷⵔⵏ.

ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]