Jump to content

ⵟⴰⵔⵉⵇ ⴱⵏⵓ ⵣⵉⵢⵢⴰⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵟⴰⵔⵉⵇ

ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: طارق بن زياد), ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 7, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 720 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⴼⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰ, ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⴱⴷⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵖⵔ ⵜⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ. ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 711 ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 7,000 ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.[1] ⵉⵣⵔⵉ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵣⵔ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ.

ⴰⵎⵎⵓⵜⵜⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 7, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 720 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⴼⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰ, ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⴱⴷⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵖⵔ ⵜⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ. ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 711 ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 7,000 ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.[1] ⵉⵣⵔⵉ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵢⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵣⵔ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ.

ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⴰⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⴰⴳⵉ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ.

ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ.

ⵉⴹⵉⵚ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⴰⴷ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵍⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵜⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⴰⴷ. ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⵉⵢⴰ ⴳ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴷ ⵙⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ابن عذاري| البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - الجزء الثاني|1980