ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵉⵀⵓⵏⴳⵓ (ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ) ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵏⵉⴱⵓⵏ
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵎⵍⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ (ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 日本語 ⵏⵉⵀⵓⵏⴳⵓ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 125 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴳ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵏⵉⵀⵓⵏ (日本), ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵏⵉⵀⵓⵏⴳⵓ (日本語) (ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⵓⴹⴼⵉⵕ -ⴳⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ). ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⵒⵒⵓⵏⵏⵉⵒⵒⵓⵏⴳⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ; ⵙⴳ ⵏⵉⵒⵒⵓⵏ ⴰ ⵙⴳ ⴷ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ: ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ, ⴽⴰⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴽⴰⵏⵊⵉ. ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵢⵏ (ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ), ⴷ ⵓⴽⴰⵏⵊⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ (ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ). ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ.

ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ, ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ: a, i, u, e, o, ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ/IPA) ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴰ: /a/, /i/, /ɯ/, /e/, /o/, ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ: ⴰ, ⵉ, ⵓ, ⴻ, ⵓ (ⴰⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵥⵕⵓ). ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ: ⵓⵊⵉⵙⴰⵏ (おじさん, ⵄⵎⵎⵉ) ⴷ ⵓⵊⵉⵉⵙⴰⵏ (おじいさん, ⴷⴰⴷⴷⴰ).

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ (ⵜⴰⴼⵓⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ), ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ. ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵀⵓⵓⴳⵏ (方言); ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙ, ⵎⴽ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴷⴰ ⵏⵔⵏⵏⵓ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⴱⵏ (弁) ⵉ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵙⵏⵜⴰⵍⴰⵜⵏ ⵓⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵛⵉ ⵓⴹⴼⵉⵕ ⴰⴷ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵔⵢⵓⴽⵢⵓ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵔⵢⵓⴽⵢⵓ, ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳⵙⵏⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⵉⵏⴰⵡⴰ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ ⵔⵓⵎⴰⵊⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
ありがとう arigatō ⴰⵔⵉⴳⴰⵟⵓⵓ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ
mizu ⵎⵉⵣⵓ ⴰⵎⴰⵏ
shima ⵛⵉⵎⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵏⵉⵖ ⵓ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴽⴰⵏⵊⵉ (漢字). ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⵏⵊⵉ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵉⴱⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ (ひらがな ⵏⵉⵖ 平仮名) ⴷ ⴽⴰⵜⴰⴽⴰⵏⴰ (カタカナ ⵏⵉⵖ 片仮名).

ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ 'ⴰ' ⵙ ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ, あ

ⵍⵍⴰⵏ 46 ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴳ ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ.

ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ
ⴻ (e ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ)
ⵓ ( ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵥⵔ, o ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ)

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⴱⴷⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ (ⵜⵉⵙ 19), ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵙⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1980, ⴷ ⴰⵙⴼⵔⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⵎⴰⵏⴳⴰ, ⴰⵏⵉⵎⵉ...) ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1990.

ⴳ 2003, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 90,000 ⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 77,000 ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷ 15,000 ⵏ ⵉⴽⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]