ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ (বাংলা) ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⵉ ⵍⵀⵉⵏⴷ، ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ 190 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ، ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ [[ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ]. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉⵢⵜ ⴰⵎ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜⵜⴰⵔⴷⵓⵢⵜⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵜ، ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ (ⵜⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵔⵉⴽⵉⵜ) ,ⴷⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⵓⵔⵓⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉ [ⵔⵓⴱⵉⵏⴷⵔⵓⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔ]]، ⵢⵉⵡⵉⵢ (ⵉⵔⴱⵃ) ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⴰⵡⴱⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1913. ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛⵍⵀⵉⵏⴷ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ، ⵜⴳⴰ ⵓⵔⴷⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⵉ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ، ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴼ ⵏⴽⴽⵉⵔⵏ ⵉⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵢⵏ، ⴷⵉ ⴰⵙⵙ 24 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1952 ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⵉ ⴷⴰⴽⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷ ،ⵉⵟⵍⵇ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵇⵇⵔⵢⴰⵏ (ⵔⵚⴰⵚ). ⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵔ ”ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ” ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⵏ (ⵉⵄⵜⴰⵔⴼ) ⵙⵉⵙ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ”ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ".

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ”ⵙⴰⴷⵀⵓ ⴱⴰⵀⴰⵛⴰ” (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵏⴱⴰⴹ/ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ)، ⵜⴽⵛⵎ ⴷⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵏⵙⴽⴰⵏⵉⴽⵉⵜ . ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵄⴰⵎⵉⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ”ⵊⵓⵍⵜⵉ ⴱⴰⵀⴰⵛⴰ” (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⴰⵔⵉⵢⵜ). ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⴱⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵎⵔⵡⴰⵙ (ⵜⵅⵜⴰⵍⴼ) ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵢⵜ، ⵙ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ، ⴷⵉ ⵛⴰⵔⵇ ⵜⴳⴰ (”ⴱⵀⴰ” ⴼ)، ⴷ (”ⵊ” ⵙ)، ⴽⵛⵎⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : اللغة
  • ⵎⴰⵛⴰ : لكن
  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ : لهجة
  • ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ : الاصوات
  • ⵅⴼ : عن
  • ⴷⵉ : في
  • ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ : شهداء
  • ⴰⵎⵓⴷ : عيد

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]