ⵜⵓⵊⴰⵏ (ⵜⵓⵏⵙ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵊⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵟⵎⴰⵟⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⴰⴱⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ.[1] ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ . ⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵊⴰⵏ ⵜⴹⴼⵕ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵝ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ  : ⴷⵅⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵊⴰⵏ، ⴷ ⵜⵓⵏⵉⵏ، ⴷ ⵣⵎⴰⵔⵜⵏ .

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵊⴰⵏ ⴳ 2005

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Jacobs, Daniel; Morris, Peter. The Rough Guide to Tunisia. Rough Guides. pp. 360. 
  2. La folle de Toujane. IMDb. Retrieved on 2009-07-31.