ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵏ ⵔⵔⴰⵙⵎ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⴹⴹⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⵜⵉⵟⵟ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵖ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵍⵎⴰⵙⵓⵏⵢⴰ

ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Conspiracy theory, ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: نظرية المؤامرة, ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Théorie du complot) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⵙⴼⵔⴰⵡ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵜⵍⴽⴰⵎ ⵍⵄⴰⵇⵍ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵥⴹⵉⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵢⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵍⵄⴷⵓⵔⴰⵜ ⴷ ⵉⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵀⵀⴰⵎ ⵖ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵏⵖ ⵍⵎⵓⴰⵎⴰⵔⴰ.[1] ⵓⵔⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴼ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ, ⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵜⵜ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵍⵃⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵙⵢⴰⴼⴰⵜ ⵏⵖ ⴰⵔ ⵜⵙⵃⵓⵙⵙⵓⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵊⵕⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵓⵅⴰⵟⵟⴰⵟ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⴽ.[2]

ⵡⵉⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵖ 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2001 ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50% ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴱⵔⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⵀⵎ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵉⵔⵀⴰⴱ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵀⴷⴷⵉⴷ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵍⵃⵓⵊⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⴰ ⵜⴽⵛⵛⵎ ⵙ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵍⵎⴰⵙⵓⵏⵢⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵙⵙⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵙⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⵓⵇⵄⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵎⵎⵓ ⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ ⵜⴼⵙⵉⵔ ⵏⵖ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵖ ⴰⵙ ⵉⵙⵃⴱⴱⵓⵏ ⵃⵜⵜⴰ ⵜⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰ ⵀⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⴼⴰⵀⵎⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵍⴱⵇⴰⴽ ⵏⵉⵜ ⵖ ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⵉⵜ ⴰⵎⴰⵙⵓⵏⵉ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵖ 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2001 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵉⵕⵟ ṇ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵖ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵓⵔ ⵏⴼⵜⵓ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵖⴰ ⵏⵣⴷⴷⵉ ⵍⴼⴰⵛⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵏⵖⴷ ⵉⵙ ⴰⵖ ⴽⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⴽⵔⴰ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ: ⵉⴼⵍⵉⵢⵉ ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ, ⵎⴰⵛⵉ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉⵏ ⵣⵉⴽⴽ. ⵏⵖ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⵜⵉ ⵓⵖⵔⴰⴱ, ⵎⴰⵛ ⴰⵖⵔⴰⴱ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴽⴰ ⵖ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰ, ⵏⴽⴽ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵉⵖⵍⴰⵢⵏ ⵉⵏⵓ. ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵎⵉ ⵏ ⴷⴷⵔⴱ ⵉⵏⵏⴰ ⵢ'ⴰⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ...

ⵎⵓⵀⵉⵎ ⵖ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴹⴹⵓⵔⵓⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⴷⵉⴹⴹ ⵏⵏⴽ ⵖⴰⵔ ⴽⵢⵢⵉ ⵡⴰⵃⴷⵓⴽ.

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1944 ⵉ ⴱⵓⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⴼⵔⵉⴷ ⵣⵀⴰⵢⴹⵔ ⴷ ⵎⴰⵔⵢⴰⵏ ⵙⵉⵎⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵜⵊⵔⵉⴱⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵔⵔⵓⵙⵓⵎⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⵏⵓⵛⵛⵓⴳⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵎⵍⵏ ⵜⵏ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵜⴼⵔⵊⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵏⵏ ⵉⵅⵍⵇ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⵉⵙⵙⴰ ⵣⵖ ⵍⵅⴰⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵔⵔⵓⵙⵓⵎ ⴰⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵜ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ. ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⴳⵉⵙ ⵖⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵍⵎⵓⵜⵍⵍⴰⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⴷⴰ'ⵉⵔⴰ ⴷ ⵍⵎⵓⵙⵟⴰⵜⵉⵍ, ⵙⴽⵔⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⴽⵉⵡⵏ.

ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ-19 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵙⵜ ⵙⵙⵏ ⴼⵔⵔⵣⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1909 ⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⵢⵏ ⵊⵓⵏⵙⵓⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵏ ⵜⴰⵇⵇⵓⵔⵜ ⵏⵉⵜ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵔⵔⴰ'ⵉⵙ ⵊⵓⵏ ⴽⵉⵏⵉⴷⵉ, ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵀⴰⵜⵉ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵜⵏⴱⵔⵜ ⵍⵎⵓⵅⴰⴱⴰⵔⴰⵜ CIA.

ⵎⴰⵅ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵜⵄⵛⵛⵉⵛ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵏⴰⵎⵏ ⵙⵉⵙ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ-ⴽⵔⴰⴹ, ⵜⵅⵓⵡⵅ ⵖ ⴷⴷⵎⴰⵖ ⵏⵏⵖ ⵙ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵍⵇⵢⴰⵙ.

ⵏⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴼ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵙⵇⵏⵄⵓⵏⵜ ⵍⵇⴰⵔⴰⵔⴰⵜ ⵔⵔⴰⵙⵎⵢⴰ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵜⴼⵙⵉⵔⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵜⵙⴱⵔⵔⴷⵏ ⵍⵅⵡⴰⵟⵔ ⵏⵏⵙⵏ. ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵔⵔⵉ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵏⴰⵔⵊⵉⵙⵢⴰ, ⵣⵄⵎⴰ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⵎⵎⴰⵍ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵃⵜⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵖⴰⵍⵉⴱⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵄⵛⵛⵉⵛ ⵅⵅⵓⵡⵅⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⵖ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵜⵓⵙⵏⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⴷ ⴱⵓⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Blaskiewicz، Robert. "Nope, It Was Always Already Wrong". The Skeptical Inquirer. Committee for Skeptical Inquiry
  2. Ayto, John (1999).20th Century Words. Oxford University Press, 15.

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]