ⵜⵉⵎⵓⵜⵉ ⵛⴰⵍⴰⵎⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵎⵓⵜⵉ ⵛⴰⵍⴰⵎⵉ
ⵛⴰⵍⴰⵎⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017
ⵍⵉⵙⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ Timothée Hal Chalamet
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1995
ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵜⴰⵏ, ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ, ⵉ.ⵉ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⵔⵉⵢⵉ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⴽ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 2008 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⵙⴳⵎⴹ

ⵜⵉⵎⵓⵜⵉ ⵛⴰⵍⴰⵎⵉ (ⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Timothéé Chalamet) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1995, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵥⵖⵕ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⵖ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵖⵔⵉⵢⵉ ⵙ ⵍⵉⵙⵎⵏⵎ ⵏⴽ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]