ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⴽ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⵉⵔⴳⴳⵉⴳⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ. ⴽⵔⴰ ⵏ 18,000 ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵖ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵓⴳⵜ ⵣⴳⵉⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]