Jump to content

ⵜⴰⵣⵡⵡⴰⵇⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ, ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⴱⴰⵀⵢⴰ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ

ⵜⴰⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵏⵖ ⵣⵣⵡⴰⵇ (ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: Tazouaqt, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⴹⵉ, ⵜⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵉⵣⴷⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴷ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔⴰⵙⵏ. ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ, ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⴽⵎⵎⴰⵍ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵣⵣⵡⴰⵇ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵙ ⵉⵍⵉⵇⵏ. ⵜⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵜⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ[1].

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍ ⵄⴱⴱⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵟⵟⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴷⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵜⴰⴷ ⵎⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵣⴳⴰⵜⵉⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴷ ⵎⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵊⵊⵉⴳⵉⵏ. ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵜⵓⵏⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴰⴷ ‘’ⵍⵃⵙⴱⴰ’’ ⴷ ‘’ⵍⵇⵙⵎⴰ’’, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵣⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ‘’ⵜⵚⵟⵉⵕ’’[2]. ⴽⵔⴰ ⴳ ⵣⵣⵡⴰⵇ ⵉⵟⵟⴼ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵏⵣⴳⴰⵏ ⵡⴰⵀⴰ[3]. ⵎⴰⵛⵛ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⵚⵟⵟⴰⵕⵏ ⵉⵎⴷⴷⴰⵙⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ‘’ ⵍⵃⵙⴱⴰ’’ ⴷ ‘’ⵍⵇⵙⵎⴰ’’ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴰⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵡⵡⴰⵇ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵡⴰⵀⴰ. ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵣⴳⴰⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⴳ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵡⴰⵀⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ: ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ, ⵍⴳⴰⴱⵚ, ⴰⵥⵕⵓ(ⵜⴰⵃⵊⵊⴰⵕⵜ), ⵔⵔⵅⴰⵎ ⵉⵕⵛⵎⵏ, ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵔ ⵉⵜⵜⵖⵣⴰⵏ ⵏⵖ ⵡⴰⴷ ⵉⵕⵛⵎⵏ, ⴷ ⵣⵍⵍⵉⵊ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ…[4]

ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵣⵡⵡⵇⵏ, ⴰⵙⵉⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ[5].

ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵏⵣⴳⴰⵜⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵏⵣⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵉⵎⵎⵔⵉⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵔⵉⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. ⴽⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵣⴳⴰⵜⵏ ⵍⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ[6], ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵎⵎⵉ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵟⵟⴼ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ, ⵉⴳ ⵡⴰⵛⴽⵓ ⵏⵉⵖ ⴱⵓⴳⵊⴷⵉ (ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ) ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ (ⵜⴰⵏⵏⴰⵄⵓⵕⵜ)[7]. ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵉⴳ ⵜⵍⴰ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ 16 ⵏ ⵜⵉⵡⵥⴰ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ 8 ⵏ ⵜⵉⵡⵥⴰ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘ⴰⵙⵟⴰⵛⵕⵉ ⴱⵍⵎⵜⵎⵎⵏ’ ⴰⵏⴰⵎⴽ ‘ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵎⵎⵓ16 ⴱⵓ ⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵏ’.

ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵊⵊⵉⴳ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⴷⴰⵔ 16 ⵏ ⵜⵉⵡⵥⴰ

(ⵜⵜⵓⵔⴳ) ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ‘ⵍⵡⵔⴳ’, ⴷ (ⵜⵜⵛⵊⵉⵕ) ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ. ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵖ ⴱⴷⴷⴰ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ, ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴷⵉⵙ ⵉⵏⴳⴰⴱⴰⵍⵏ, ⴰⵎ ⵉⴳ ⵉⵎⵏⴰⴷ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ[8].

ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵊⵊⵉⴳⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵜⴰⵎⵊⵊⵉⴳⵜ, ⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴰ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ:

ⴰⵚⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ.
 • ⵜⵜⵓⵔⴳ: ‘ⵍⵡⵔⴳⴰ’ ⵉⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⴳⵜ, ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ.
 • ⵜⵜⵛⵊⵉⵕ: ‘شجرة’ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ.
 • ⵍⵄⵔⵇ: ⴰⵥⵓⵕ ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ‘ⵊⵊⴷⵔ’
 • ⵍⵇⵔⵓⵏⴼⵍ: ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵇⵔⵓⵏⴼⵍ.
 • ⵙⵙⵓⵙⴰⵏ: ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵜⵓⴳⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⵃⴰⵏ.

ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵇⵡⵡⴰⵇⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵖⴰⵔ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵔⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵍⵎ, ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵔⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵍⵎⵊⵎⵎⵕ. ⵉⵍⵉ ⵎⴰⵖ ⴰⵙ ⵍⵇⵇⵎⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴰⵢ[9].

ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵍⵎⵄⵍⵍⵎ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴰⴷ ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵜⵓⵔⵔⵉⴳ

ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ:

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
 • ⵜⴰⴹⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⴰⵎⵎⴰⵔⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵉⵔⴳⵉⵛⵏ, ⵉⵎⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵍⵎ. 2 - ⵙⵙⵏⵚⴰⵕ, (ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵍⴳⴰⴱⵚ).
 • ⴰⵣⵣⴳⵣⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ, ‘ⵏⵉⵍⴰ’ .
 • ⵍⵇⵔⵇⵇⵓⵎ ⴰⵡⵔⴰⵖ.
 • ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴽⴽⵛⵏ ⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ.
 • ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⵉⴼⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.
 • ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ.
 • ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵍⵅⵛⵅⴰⵛ ‘ ⵍⵄⴽⴽⴰⵕ ⵍⴼⴰⵙⵉ’ ⵉⵎⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴽⴽⵛⵏ ⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ.
 • ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵍⵎ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵣⴷⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ.
 • ⵍⴽⴱⵔⵉⵜⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵙ ‘ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⴳⵣⴰⵜ’.

ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵖⵯⵎⵎⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ, ⵙⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⵉⴼⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵉⵎⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵏ ⵍⵅⵛⵅⴰⵛ, ⴷ ⵉⴼⵔⴽⴽⵛⵏ ⵉⵇⵇⵓⵕⵏ ⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵏ.

ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵥⵥⴰⴹⵏ ⴽⴽⵯⵎⵏ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵍⵎⵀⵔⴰⵣ ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵓⵜ, ⵉⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏ.

ⴳⴰⵏ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⴰⴽⵍⵓ ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⴷⵢⴰ: ‘ⵇⵍⴱ ⵍⴱⵏⴰⵏⴰ’ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ‘ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⴰⵏⵜ’ ⴰⵛⴽⴽⵓ ⵉⵟⵟⴼ ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵖ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⵍⴱⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ‘ⵣⵣⵔⴰⵇ ⵍⵍⵉⵍ’ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ‘ⴰⵣⵣⴳⵣⴰ ⵏ ⵉⴹ’ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵍⵓ ⴰⵣⵣⴳⵣⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴹⵍⴰⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⴽⵍⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵎ , ‘ⵎⵙⵅ’ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵔⴽⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⴽⵍⵓ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵢⴰⵏ.

ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ

ⵛⵛⵉⵜⴰ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵕⵕⵛⵓⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ

ⵛⵛⵉⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ[10]

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵕⵕⵛⵓⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵕⵕⵛⵓⵎ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵍⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⵓⵣⵡⵡⴰⵇ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵛⵎ ⵉⵣⵡⵇⵇⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵥⴽⴽⴰ( ⵉⴼⵍⵓ, ⵛⵛⵕⵊⵎ (ⴰⵙⵔⵥⵎ), ⵉⴼⵉⵔⵓⵣⵏ…) ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴰⵎ(ⵜⵉⴷⵓⴱⴰ, ⵉⵎⵙⴳⴳⵉⵡⵔⵏ, ⵜⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴳⴰⵔ…) ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵉⵇⵇⵓⵕⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⴳⴱⵓⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵙ ⵜⵓⵣⵍⵉⵏ, ⵜⴳ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⴰⵏⵏ ⵉⵇⵇⵓⵕⵏ (ⵜⴰⵍⴱⵓⵏⵜ- قالب).

ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵣⵣⵡⴰⵇ ⵜⵍⴰ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵏ ‘ⵍⵎⴰⵄⵍⵍⵎⵉⵏ’ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⵄⵍⵍⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⵎⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ, ⵉⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ, ⵉⵍⵉ ⵓⵥⵉⵍⴰⵍ ⵏⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵙⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ. ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⵓⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵡⵡⴰⵇ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ[11].

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵔ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ ⵉⴱⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ, ⵉⴼⴽ ⵜ ⵉ ⵉⵣⵡⵡⴰⵇⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⴳⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ:

ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵉⵖⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴼⴰⵔⵏ[12] ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴼ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵖⵯⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵍⵓ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵏⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵉⴹⵍⴰⵏ. ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵍⵎⴰⵄⵍⵍⵎⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵊⵡⴰⵢⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵍⴳⴰⴱⵚ ⵓⵎⵍⵉⵍ.

ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵯⵎⵎⴰ, ⴷ ⵛⵛⵉⵜⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⴳⵉⵣⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵉⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵕⵕⵛⵎ (ⴰⴷⵍⴰⵙ), ⴰⵔ ⵖⵯⵎⵎⴰⵏ ⵉⴽⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⴳⴰⴱⵚ, ⴷ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵜⴼⴼⵓⵖ ⵜⵔⴳⴰⴳⴰⵢⵜ, ⵉⵜⵔⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵛⵛⵉⵜⴰ ⴼ ⵜⴷⵉⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⵡⴰ ⵓⵖⵯⵎⵎⴰ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵍⴳⴰⴱⵚ, ⴰⵔ ⵜ ⵚⵚⴼⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵊⵡⴰⵢ ⵉⴱⴷⵉⴳⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵛⵛⵉⵜⴰ ⵎⵎⵉ ⵉⵙⴷⵉⴷ ⵉⵅⴼ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⴳⵍⵍⵉⵏ ⵕⵕⵛⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⴷ ⵓⴽⵍⵓ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵙⵙⵉ ⵙⵄⵉⴷ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵥⵖⵓⵕ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴽⵜⵜⴰⵏ ⵉ ⵜⵣⵡⵡⴰⵇⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⵓⴼⵓ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵉⴳ ⵣⵡⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵯⵎⴰⵏ.

 1. André Paccard (1981). Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique dans l’architecture (بالفرنسية). atelier 74.
 2. Brigitte Hintzen-Bohlen (2000). Andalusia : art & architecture (بالانجليزية). Könemann.
 3. Aboufadil، Youssef؛ Thalal، Abdelmalek؛ Raghni، My Ahmed El Idrissi (15 نوفمبر 2013). "Symmetry groups of Moroccan geometric woodwork patterns". Journal of Applied Crystallography. 46 (6): 1834–1841. doi:10.1107/s0021889813027726. ISSN 0021-8898. مؤرشف من الأصل في 2021-10-26.
 4. Touri, ‘Abdelaziz, Benaboud, Mhammad, Boujibar El-Khatib, Naïma, Lakhdar, Kamal, Mezzine, Mohamed (2000). Le Maroc andalou: à la découverte d'un art de vivre (بالفرنسية). Ministère des Affaires Culturelles du Royaume du Maroc & Museum With No Frontiers.
 5. Abdullahi، Yahya؛ Embi، Mohamed Rashid Bin (2013-06). "Evolution of Islamic geometric patterns". Frontiers of Architectural Research. 2 (2): 243–251. doi:10.1016/j.foar.2013.03.002. ISSN 2095-2635. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07.
 6. Stewart, Ian, f. (2001). What shape is a snowflake?. Freeman. ISBN 0-7167-4794-4. OCLC 473693295. مؤرشف من الأصل في 2022-01-11.
 7. السايب، خالد (1964-....) (2016). كتاب التنوير وديوان التحبير في فن التسطير. [د.ن.]،. ISBN 978-9954-37-649-2. OCLC 1049203054. مؤرشف من الأصل في 2020-06-09.
 8. André Paccard (1981). Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique dans l’architecture (بالفرنسية). atelier 74.
 9. André Paccard (1981). Le Maroc et l’artisanat traditionnel islamique dans l’architecture (بالفرنسية). atelier 74.
 10. Jean-Marc Castréra, (1996). ARABESQUES : ART DECORATIF AU MAROC (بالفرنسية). باريس: ACR édition internationale.
 11. Jean-Marc Castréra, (1996). ARABESQUES : ART DECORATIF AU MAROC (بالفرنسية). باريس: ACR édition internationale.
 12. https://amazigh.moroccanlanguages.com/english/binder
ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ       ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ