Jump to content

ⵜⴰⵣⵉⵣⵡⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵣⵉⵣⵡⵉⵜ, ⵜⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵣⵣⵡⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵣⵣⵡⵉⵜ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵜⵉⵣⵉⵣⵡⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵅⵅⵓⵛⵏ ⵉⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⵣⵣⵡⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⵡⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵣⵣⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ (ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴳ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴰⵕ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵣⵣⵡⵉⵜ).

ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴹⴰⵕⵜ 45 000 000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⵣⵓⵏⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ ⵇⵇⴷⵉⵎⵏⵜ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⵉⵡⴷⵊⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰ ⵉⴼⴰⵇⵇ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵛⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴰ ⵉⵣⵣⴷⵖ ⴷⵉⴷⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵡⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]