Jump to content

ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, 2006

ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⵜ (ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ: ☾) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⴼⴰⵡ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ, ⵉⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ.

ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉ, ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ 180 ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ. ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⵜⴰⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴼⴰⵡ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴷ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢ (ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ).


ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔ ⵓⵜⵔⵎⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵖⵙ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⵎⴷⴰ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴰ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊ ⵓⵥⵢⴰⵕ ⵏⵖ ⵓⵏⵏⵉⴹ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏⵖ ⴰⵙⴽⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⴽⴰⵍ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔ ⵓⵜⵔⵎⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏⵏⵉⴳ ⵏⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵖⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ). ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔ ⵓⵜⵔⵎⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵀⵍⵍⵉ ⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵢⵔⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⵢⴰⵕⴰⵏⵜ, ⵉⵎⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵙⴰⵢⵔⵜ. ⴰⵢⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⴳ ⵉ ⵓⵜⵔⵎⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔⵏ ⵖⵙ ⴽⵓ 6 ⵢⵉⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ.

ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]