Jump to content

ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴰⵟⵉⵕⴰⵙⵓ ( アマテラス ) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⴽⴰⵎⵉ ( カミ ) ⵉⵙⵎ ⵜⵉⵏⵏⵙ ⴰⵍⵜⵓ

ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ (ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 神道) ⴷ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ « ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ », ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵉⴹⵀⵕ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵎⵉⵍⵎⵉ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵉⵡⵔⵔⵄ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵓ ⵉⵎⵉⵍⵉ ⵎⴰ ⵜⵉⵎⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵥⵍⵉⵡⵉⵏ , ⵉⴹⵉⵚ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵖⴼ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵉⵇⵎⵇⴰⵎⵏ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ 90% ⵏ ⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵉⵏⴹⴼⵓⵕⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ.

ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ " ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ" ⵏⵖⴷⴷ " ⵛⵉⵏⵜⵓ" ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⵜⵉⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ « 神道 » , ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵜ ⵜⵜⵄⵎⵎⴰⴷ ⵜⵓⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵓⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵜ « カミノミシ » ⴽⴰⵎⵉ ⵏⵓ ⵎⵉⵛⵉ , ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⴰⵔ " ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ" ⴳ ⴰⵔⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⴰⵜⵓ 7 , ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵔⵔⴰ " ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ".

ⴽⴰⵎⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵟⵓⵕⵉ " とり " ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ

ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⴱⴰⴹ ⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰ , ⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵎⴰ ⴽⵔⴰ ⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵛⴰⵍ ⴷ ⵉⵍ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1281 ⴰⵎⴰⵏⴳⵓⵍⵢⵏ ⵖⵍⵉⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⵏⴳⴹ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵊⴰⵡⵡⵓ , ⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵢⵏ ⵄⵏⵉⵏ ⴽⴰⵎⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵣⴳⴳ ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵉ.
ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⵉ ⴰⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⴽⴰⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⴰⵎⴹⵍ ⴰⵛⵉⵏⵟⵓ

ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⵔ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ 2 ⴳ 1945, ⴰⵎⵏⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎ ⴰⴽⵓⵛ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵎⵏⴽⵓⴷ ⵣⴳⴳ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⴰⵎⵉ ⴰⵎⴰⵟⵉⵕⴰⵙⵓ , ⴷ ⴰⴽⴷ ⵎⵣⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴳ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵜ ⴷ ⴰⵎⵏⴽⵓⴷ ⵜⵓⴼⴹ ⴷ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵉⴷⵡⵍ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵍⴰⵢⴽⵉ ( ⵜⴰⴷⴰⴼⵔⵉⵜ )

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]