ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⴳⵓⵓⴳⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⵓⴳⵍ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⴱⵔⵉⵍ 2006
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⴳⵓⴳⵍ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴼⵔⴰⵏⵣ ⵊⵓⵣⵉⴼ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://translate.google.com/

ⴳⵓⴳⵍ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Google Translate) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ "ⴳⵓⴳⵍ", ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵜⵅⴷⴰⵎⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ, ⵏⵥⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ "ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ".[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Translations Made Simple: The Usefulness of Translation Apps". Ulatus.