Jump to content

ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ

ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵓⵎⴹⵉⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴳ ⴰⴷ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⴳⵓⵓⴳⵍ, ⴱⵉⵏⴳ, ⵢⴰⵀⵓⵓ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]