Jump to content

ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵡ ⵓⴽⵯⵔⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ
ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵄⴷⴰⵍⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵙⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵊⵊⵉⵊⵏ.[1] ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⴰ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ (ⴰⵔⵜⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ), ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵣⵣⴹⴰⵔ ⴰ ⵜⴳ ⵜⴰⵙⴳⵜⵜ (ⴰⵔⵜⵜ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ).

ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵉⵏ :[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ
  • ⵜⴰⵎⵄⴰⴱⴱⵥⵉⵜ

ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴻⵜⵉⵏ :[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Definition of "toy" from etymonline.com