Jump to content

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵓⴱⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵓⴱⵍ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵓⴱⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Nobel Prize); ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ-ⵜⴰⵏⵓⵔⵡⵉⵊⵉⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵙⵡⵉⴷⵉ ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1895. ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵓⴱⵍⵜⴽⵔⵓⵔⴰ, ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ, ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⴽⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1901.[1]. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ.

ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1901 ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵓⴱⵍ 579 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵖⴼ 911 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ.[2]

ⴷⴰ ⵜⵜⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ, ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵓⵙⵍⵓ. ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵖ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵉⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵏⵓⴱⵍ. (ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ 2017 ⵜⵍⴽⵎ (920,000 ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ).[3]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. [1] Which country has the best brains?
  2. All Nobel Prizes. Nobel Prize. Retrieved on 10 February 2017.
  3. Shalev, p. 8