Jump to content

ⵜⴰⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵖⴰⴷⴷⵉ ⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⵎⵓⵃⴰⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵙⵜⴰⵍ ⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⵉⵍⵓ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ، ⴰⴽⵯⵍⵓ ⴰⵔⴰⵙ (ⴰⴱⵓⵏⵏⵉ) ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ، ⵢⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵍⴼⵓⵚⵓⵚ ⵓⵔ ⵎⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ. ⵢⵣⴳⴰ ⴳ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵜⵊⵡⵉⴼ ⴰⴱⴰⵟⴰⵏⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⵃⵉⵊⴰⴱ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵉⵣ. ⴷⴰ ⵢⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵢ ⵖⵔⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵖⴰⴼ ⵛⵛⴰⵔⴰⵢⴰⵏ ⴰⵜⴰⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⴱⵀⴰⵔ. ⴷ ⵍⵡⴰⵔⵉⴷ ⴰⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵖⵔⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵢⵜⵜⴰⵙⵉ ⵓⵜⵛⵉ ⵢⵥⴹⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⴷⴰⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⵏ.

ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵙⴰ ⴷⴷⴰⵡⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⴰⵢⴹ ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⴰⵎ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵎⵢⴰ ⵎⴽ ⵢⵙⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵅⵣⵣⵏ ⵏ ⵍⴳⵍⵉⴽⵍⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⴳⵓⵔ ⵏ ⴱⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⵍⴰⵣⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]