Jump to content

ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵙⴳ ⵙⵉⵡⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵉ, ⵙⴳ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵙⵓ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵖⵓⴱⵇⵏ, ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴷⵓⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.