Jump to content

ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ. ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵓⵔⵜⵓⵢⵏ (ⵜⵜⵓⵚⵏⵏⴰⴼⵏ) ⵉⴼⵓⵏⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]