Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ"

2 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 2 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.