ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⴼⵍⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⴹⵕⴰⴱⵍⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ.

ⴰⵥⵓⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ "ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ". ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵅⵔⴱⵉⵛⵉⵏ, ⵉⴳ ⵃⵙⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵔⵜ, ⵙⵙⵉⵔⴷⵏ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ : ardoise (fr)
  • ⵜⴰⵅⵔⴱⵉⵛⵜ : ?

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]