Jump to content

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ: 1 Lhoussine AIT TAYFST
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⴼⵔⵓⵅ ⴷ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵏⵖ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴷ ⵉⵙ ⵜⴰⵀⵍⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⴰⵜⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ, ⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ, ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵏ ⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ.

ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴰⴳⴳⵯ ⵙ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵙⵉ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ «ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⴳ ⵉⵛⵜ» ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰ ⵙⵓⵍ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ. ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⵢ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴳ ⵉⵛⵜ ⵣⵖ ⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵉⵖ ⵜⵀⵢⵢⴰ[1].

ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵜⵉⵣⵉ ⵎⴰⵖ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰ  ⴰⵔ ⴷⵉⴷⵙ ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⵜ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ. ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵅⴼ  ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵙⵉⴳⴳⵍⵏ. ⴳ ⵜⵓⴳⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ (ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵄⵣⵔⵉ) ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⵡⵉⵙ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙⵜⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ.

ⴰⵔ ⴼⵜⵜⵓⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵄⵣⵔⵉ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵉ ⵢⵡⵉⵜⵙⵏ. ⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵔⵓⵔⵏ ⵀⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵢⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵔⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵙⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵀⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴱⴱⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵣⵣⴳⴰⵡⵜ.

ⴳ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵏⵜⵜⵍ. ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵣⴳⴰⵡⵜ.

ⵜⴰⵣⵣⴳⴰⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⴹⵓⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵄⵣⵔⵉ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵜⴰⵣⵣⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ: ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵢⵢⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ, ⵍⵃⵏⵏⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵃⴰⴼⵜ, ⴰⴷⵖⴰⵔ, ⵜⵉⴼⵢⵢⵉ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⵡ, ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵍⴱⵜⵜⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ, ⵙⵉⵏ ⵍⵇⵇⵡⴰⵍⴱ ⵏ ⵙⵙⴽⴽⴰⵔ... ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵣⵣⴳⴰⵡⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⵓⵕⵥⵉⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.ⴰⵔ ⵙⴱⵔⵔⴰⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵄⵣⵔⵉ ⵙ ⵉⴹⵓⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ.

ⵉⵖ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵙⵡⵔⵔⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⵜⴰⵣⵣⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵓⴼⵔⵓⵅ,  ⴰⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ: ⵉⴽⵉⴽⴹ, ⵜⵉⴳⵍⴰⵢ ⵏⵡⴰⵏⵉⵏ, ⵟⵟⴰⵊⵉⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵛⵛⵉⵏ ⵉⵖ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⵣⵣⴳⴰⵡⵜ.

ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵖ ⴷ ⵏⵓⵛⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵜⴰⵣⵣⴳⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⴱⵔⵉⵃ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.[1]

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵙⵍⵉⵜ. ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵟⵟⵍⴱⴰ, ⵣⵉⴽⴽ ⵉⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⵜⴼⵔⵉⵇ (ⵍⵇⵔⴰⵏ) ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⵙⵍⵓⴽⵜ, ⵛⵛⵉⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴼⴼⵓⵖⵏ. ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⵓⵔⵏ.

ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ  ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵛⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⴹⵕⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ. ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⴷ ⵛⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵍⵉ ⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵖⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵉⵛⵓⵎⴰⵛ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 Tamghra n Imazighen "Tameghra gh iffos n lmaghrib" Archive