Jump to content

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⴹ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰ, ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵣⵍ qo ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ quaestio. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ "q" ⵜⵓⵖⴰⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ "o".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]