Jump to content

ⵜⴰⴽⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴽⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⴼⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏⵜ ⵉ ⴰⴽⵏⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⴽⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴰⵙⵏⵎ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵛⵛⴰⵕⵏ ⵙ ⵜⴽⵏⴷⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵔⵔⵉⵣ . ⵜⴰⴽⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⴳⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⴰⵏⵓⴼ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵣⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴷⵓⵅⵍ ⵉ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵔⵥⴰ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⴼⵜⵓ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵣⴳ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]