Jump to content

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵔⵙⵉⵡ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⵇⵇⴷⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵢⵏ ,ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵖⴼⵙ ⴳ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵓⵙⴰⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⵙⴰⵡⵍ ⵖⴰⴼⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵣⵉⵣ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵇⴰⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵣⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ .

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⴽⴼⴰⵢⴰⴽⵙⵓⵎⴰⴱⴹⴰⵏ ,

ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵓⴼⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴳⵉ ⵢⴰⴼⵓⴹ .

ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵇⵀⵡⵉ ⴷ ⵓⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍⵓⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⴰⴱⵕⴱⴰⵛ ⵊⴰⵔ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴰⴷ، ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⵉⵢ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵯⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵔⴰⵖ .

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵢⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵎ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽ ، ⵎⴽ ⵜⵙⵜⴰⴼⴰⴷ ⵙⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ , ⵡⵉⵏ ⵢⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵢⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵏⴱⵉⴹⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴳ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ .

ⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]