Jump to content

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1975, ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ (ⴷⴰⵏⵢⴰⵍ, ⵊⵓⵏ ⴷ ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ) ⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴽⵓⵚ-ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵊⵕⵕⴰⵕⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ, ⴰⴼⵏ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⵣ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⵉⵔⴷⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵍ. ⵖⵜⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵣⵏ, ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵣⵏ ⴳ ⵓⴳⴳⵓⵣ ⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵓⴼⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ, ⵣⴰⵢⴷⵏ ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵣⵏ, ⴳ 3.6 ⴷ 9 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵓⴼⴰⵏⴻⵏⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵡⴷⴷⵊⴰⵜⵏ ⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ".

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1804, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓ ⵏⵖⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵏⴰⴳ, ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴽⵎⵎⴰⵍⵏ ⴼ ⵜⴰⵖⵓⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ. ⵖⴰⵣⵏ ⴰⵔ 27 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⴽⴰⵢⴳⴰⵜ 3 ⵏⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵏ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵕⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⵛⵛⵓⴹ. ⴷⴰⴳ ⵍⴽⵎⴻⵏ 27 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵓⵏⵣⵉⵖ ⵏⵖⴷⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵍⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵖⵔ, ⵉⴽⵎⵍⵍ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⴰⵔ 33 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴽⵓ 3 ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵖⵍⵉⵏⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵓ ⴰⵔ 11 ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵜⵓⴷⴷⵊⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵅⵓⵏⵏⵊ ⴰⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴳ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⵖⴰⵣⵏ ⴰⵏⵓ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ 4 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵖⴰⵣⵏ ⴰⵔ 37 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵖⵍⵉⵏⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵙⵅⵓⵏⵏⵊ.

ⴰⵥⵕⵓ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1849, ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵎⵓⵏⵉ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴻⵙ « ⵜⵔⵓⵔⵉ » ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴱⴰⵛ ⴰⵜⴽⵎⵎⴻⵍ ⵜⴰⵡⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵅⵏⵏⵊ, ⵙ ⵉⵣⵡⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⵜⵔⵓⵔⵉ » ⵜⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵊⴱⴻⵜ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ ⵏⵖⴷⴷ « ⵍoⴰⵢⵢⵉⵏⴰⵜ » ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵏⵜ ⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏⵖⴷⴷ « ⵍⵎⵓⵅⵜⴰⴱⴰⵔ », ⵖⴰⵣⵓⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⴽⵉⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵣⵉ, ⴰⵎⵣⴻⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ, ⴰⴼⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ : ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴷ 3 ⵏ ⵜⵉⵏⴷⴰⵔ ⵏⵖⴷⴷ « ⵜⵉⵅⵔⵙⵉⵏ » ⵏ ⵓⵔⵖ, ⵜⵉⵏⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵊⵉⴱ ⵏⵖⴷⴷ « ⵍⵎⴰⴳⴰⵏⴰ ⵏ ⵊⵊⵉⴱ »

ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⴰⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⵜⵢⴰⵙⵏⴰo ⵉⵏⴳⴻⵔ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1850, ⵖⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵡⵉⵙⵙ 3, ⵎⴰⵛⵛ ⴷⴰⵖ ⵉⴼⵢⵢⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵣⵡⵡⵔⴰ, ⴷ ⴰⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⵍⴰ, ⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⴷⴷ ⵢⴰⵇⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⵎⴰⵔⵖⴻⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵎⴰⵍpⴻⵏ, ⴷⴰⵔⵜⵜ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷⴰⴷⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵍⴻⵍ ⵙ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷⴰⴳ ⴰⴷ ⵇⵇⴰⵣⴻⵏ, ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⴷⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵜⵏ ⵉⵖⴰⵣⵏ.

ⴷⴰⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ, ⵜⵢⴰⵇⵇⴻⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵅⵓⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵢⴰⵖ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⵜⵔⵓⵔⵉ » ⵜⴼⴻⵍ ⵎⴰⵢⴰⴷⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1866, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ « ⴷⴰⵍⵀⴰⵡⵙ » ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷⴰⴷ ⵉⵙⵎⴻⵏⵜ « ⵊⵉⵎⵙ ⵍⵉⵛⵉ », ⴰⵙⵍⵎⴰⴷⴰⴷⴷ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⵢⵖⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴰⵢⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⵓ ⴷⴰⴷⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵓ, ⵉⵜⵢⴰⵔⴰ ⴳⵉⵙ : « 40 ⵏ ⵓⴷⴰⵔ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ, ⵜⵍⵍⴰ 2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ‘ⵍⵊⵓⵏⴰⵢⵀ’ », ⵍⴽⴰⵏⵣ ⵉⵍⵍⴰ 13 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵔⵓ ⴰⴷⴷ, ⴳ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1909, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⵏⵖⴷⴷ « ⵍⵎⵓⵀⵏⴷⵉⵙ » ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏⵏⵙ ⵓⵛⴽⴰⵏⴷ ⴰⴷⵙⵅⵓⵏⵏⵊⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ, ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⵉⵙⵎⴰⵙ « ⵀⵉⵏⵔⵉ » ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴰⵙ « ⴼⵔⴰⵏⴽⵍⵉⵏ », « ⴼⵔⴰⵏⴽⵍⵉⵏ » ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ « ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ », ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵡⵉⵙⵙ 32, « ⴼⵔⴰⵏⴽⵍⵉⵏ » ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵡⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵅⵓⵏⵏⵊ ⵓⵔⵜⴰ ⵢⵣⵔⵉ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 1933, ⴱⴰⵛ ⴰⵢⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ « ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ».

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1936, ⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵍⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⴷⵏⵉ ⵉⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⴰⵛ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1965 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⵎⴰⵏ « ⴷⴰⵏ » ⵉⵙⵖⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⵎⴰⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵖⵖⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1989, ⵉⵖⴰⵣ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ 85 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵢⵓⴼⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵇⵇⵛⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉ, ⵉⵙⵡⵡⵔⴷ ⴰⵏⵓⴰⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ, ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 75 ⵎⵉⵜⵔⵓ, ⵉⵡⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⵛⵇⴰⵛ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ 3 ⵙⵏⴰⴷⵇⵇ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⵜⵏⵉⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ.

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ, ⴷⴰⵔⵜ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵅⵓⵏⵏⵊ, ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵢⴰⵖⴰⵣ, ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵖⵖⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵔⵣⵉⵣ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵏⵣⴷⴰⵔ ⴰⴳⵉⵙ ⵏⴰⴼ ⴰⵏⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵊⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵉⵣ, ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 10 000 ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴽⵓⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ,

ⴰⵙⵇⵇⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵎⴰⴷⴷⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷⴷ ⴰⵍⵍⵉⵏ ⵍⴽⵏⵣ ⴰⴷ ⵙⵇⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ, ⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⴽⵏⵣ ⵙ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⴷⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ?

ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵢⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ:

  • ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ  : ⴰⵔⵉⵜⵍ ⵏⵖ ⵜⵓⴽⴽⵔⴷⴰ ⵏ ⵉⵍⵍ.
  • ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ  : ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏ ⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ.
  • ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ  : ⵍⴽⴰⵏⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴰⵜⵢⴰⴽⴰⵔⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵖⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]