Jump to content

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵏⴰⵡ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵏⴰⵡ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ :Mainau ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 45 ⵏ ⵓⵀⵉⴽⵜⴰⵔ , ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵊⴷⵊⵉⴳⵏⵉⵊⴷⵊⴰⵢⵏ ، ⵜⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔⵙ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ . ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⴱⵓⴷⵏⵙⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵡⵉⵙⵔⴰ.


ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ . ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⵙⴰ ⵜⵡⴰⵃⴹⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵢⵣⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵓⴽ" ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵔⴳⵎⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵓⴽ ,ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]