Jump to content

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵙⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵉⵏ:

  • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ.
  • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⵙ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.
  • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵎⴽ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]