Jump to content

ⵛⵛⵔⵉⴼⴰ ⴽⵔⵙⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵛⵛⵔⵉⴼⴰ ⴽⵔⵙⵉⵜ

ⵛⵛⵔⵉⴼⴰ ⴽⵔⵙⵉⵜ ⵜⵍⵓⵍ ⵖ ⵜⴰⵣⵔⵓⵜ ⵎⵓ ⵓⵅⴱⵓ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967 ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ. ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵉⵎⵥⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ. ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵜⴹⴼⴰⵔ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⴳⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵅⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ. ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵉⴽⴽⵉⵍ. ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵉⵜ ⴰⵎⴰⵔⴳ, ⵏⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵎⵓ ⵜⵙⵍⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ, ⵏⵖ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷ, ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ, ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ.

ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵜⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵛⵛⵢⵓⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔ, ⵖ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 80 ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ. ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵉ ⴰⵣⵎⵎⴰⵥⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅⴰ. ⵖ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⴷⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ, ⵎⵖⵏⵉ, ⵍⵎⵔⴰⴱⵟ ⴷ ⴰⵣⵉⵣ ⵄⵉⵎ. ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵖ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ: ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴷ ⵛⵛⵔⵉⴼⴰ, ⵎⵖⵏⵉ ⴷ ⵛⵛⵔⵉⴼⴰ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵖⵍⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵉ ⵢⴰⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵥⵥⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⴳⵔ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵙ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵢⵢⴰⵜ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴰⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵙⵉⵜ, ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵏⵓⵏⵓⵢⵏ ⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵛⵛⵉⵅⴰⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵛⵛⵉⵅⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙⵙⵎⵥⵉⵢⵏ ⵜ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵖ ⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ, ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵉⴼⵍ ⴷ ⵜⴳⵓⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵙⵙⵉⴹⵉⵏⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵍ, ⵉⵙⴹⵕ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⵜⵉⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ. ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵓⵔ ⵉⴳⵎⵉ, ⵉⵏⵏⴼⵍ ⴰⵎⵔ ⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵎⵓ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴰⵖ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵔⵉⵔⵜ, ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵣⴰⵡⵜ ⵛⵛⵉⵅ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵏⴰⴹⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵖ, ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵉⴼⵍ, ⴰⴷ ⵏⴳⵍⵉ ⵉⵏⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ. ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵏⴰⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⴳⵓⵙⵏⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ? ⵛⵀⵔⵉⴼⴰ ⴽⵔⵙⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⴳⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⵡ, ⵏⵖ ⵜⵜⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵖ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴳⵉⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵓⵍ.