Jump to content

ⵙⵏⴰⴱⵛⴰⵟ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵏⴰⴱⵛⴰⵟ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2011
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⴱ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⴼⴰⵏ ⵛⴱⵉⴳⵍ
ⴱⵓⴱⵉ ⵎⵉⵔⴼⵉ
ⵔⵉⵊⵉ ⴱⵔⴰⵡⵏ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://www.snapchat.com/

ⵙⵏⴰⴱⵛⴰⵟ (Snapchat) ⵏⴰⵖⴷ ⵙⵏⴰⴱ, ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵇⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷⵓⵍⴰ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⴱ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⴰⵢ ⵓ ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ.[1] ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵏⴼⵓⵔⴷ ⵖ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Snapchat [ⴰⵔⵛⵉⴼ]". Google Play.