ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛⴰ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛⴰ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉ

ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛⴰ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (1287 ⴰⵔⵓⵎⵉ - 1187 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ) ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⴰⴷⵓ "ⴷ"[ⴼⵙⴰⵟⵓ]) ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ، ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉⵃⴰⵔⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ,ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴳⴰⵡⵙⵏ ⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴱⵏ) ,ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉⵡⵉⵏ (ⵍⵎⵓⴱⴰⴷⴰⵔⴰⵜ) ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⵉⵣ (ⵟⵉⴱⴰⵄⴰⵜ) ⵏ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ (ⵍⵄⵓⵎⵍⴰ) ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⵉ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵉⵜ. ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵏ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ,ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴷⵉ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1906 "ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵉⵣⵜ (ⵎⴰⵟⴱⴰⵄⴰ) ⵏ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔ ⵜⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉⵜ"، ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1908 ⵉⵙⴼⴼⵓⵖⴷ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ (ⵉⵥⵎ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ). ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⵚⵓⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵖⴰⵣⵡ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1911 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1916 ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉⵢ ⵖⴰⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⵜⵔⵉⵢⵙ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⴼ ⵜⴰⴱⴰⵛⴰⵡⵉⵜ. ⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴱⵔⵔⵃ ⵙ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵉⵜ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1919 ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵡⵡⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵙⵓⵙⵙⵏ (ⵜⵄⵜⴰⵔⴼ) ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1922 ⵜⴱⵣⵣⵉⵣ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵇⴰⵡⵎ ⴽⵔⴰ ⵍⵎⵓⵃⴰⵡⴰⵍⴰⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵙⵍⴰⵎ ,ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ (ⵍⵎⵓⵇⴰⵡⴰⵎⴰ). ⵢⵣⵡⴰⴳ ⵖⵔ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵓⵎⴳⴷⴰⵍ ,ⵢⵣⵡⴰⴳ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1924 ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵛⴰⵔ ⵖⵓⵔ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍⵉ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1359 (ⵀⵉ) / 1940 (ⵎⵉ) ⴷⵉ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵓⵙⴰⵙⴼⴰⵔ (ⵄⵉⵍⴰⵊ) ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵍⵢⴰ. ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵍⵉⵃ ⵍⵃⵓⵊⵉⵢⴰ ⴰⴽⵉⵍⴰⵏⵉ ⴷⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ .

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]