Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵖⴰⵏⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⴷⵉ ⵖⴰⵏⵎ
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⵙⵉⴷⵉ ⵖⴰⵏⵎ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⵜⴰⴳⵓⴳ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 72 ⴽⵎ, ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 20 ⵜⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵥⴽⴽⴰ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.ⵉⵣⴷⴰⴼ ⴳⵉⵙ 9 326 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ . ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ 26%, ⴷ 57% ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]