Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⵜⴰⴳⵓⴳ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 48 ⴽⵎ, ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 20 ⵜⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵥⴽⴽⴰ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.ⵉⵣⴷⴰⴼ ⴳⵉⵙ 6 462 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ . ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ 63%, ⴷ 22% ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]