ⵕⵎⴹⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵕⵎⴹⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵓⵎ, ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵥⵉⵍⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⴰⵥⵓⵎ
ⵜⴽⵓⵜⵉ
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵕⴰⵡⵉⵃ
ⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵎⵍ

ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ⵉⵥⵉⵍ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵔⵔⵓⴽⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵢⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵥⵕⵕⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 29 ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ، ⵉⴳ ⵢⴽⵎⵎⵍ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⵙⵍⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵔ.

ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ؛ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴳⵉⵣⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵍⴰⵡⵃ ⵍⵎⴰⵃⴼⵓⴹ ⵖⵔ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⴳⴳⵉⵣⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵉⵎⴹⴼⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵃⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵍⵎⴰⵍⴰⴽ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ، ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ : "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" ⵜⴳⴰ ⵜⴽⵟⵟⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵢⴳⴳⵉⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ.

ⵔⴰⵎⴰⴹⴰⵏ

ⵢⵣⴷⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵣⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵔⴰⵡⵉⵃ ⴷ ⵍⵉⵄⵜⵉⴰⴼ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ، ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵇⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵖⵔ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]