Jump to content

ⵔⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵔⴷⵓⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵔⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ: Recep Tayyip Erdoğan) (ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵔ 1954)، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ  ⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⵙⴳ ⵖⵓⵛⵜ 2018، ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⵉⵙⵜⵉⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ، ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵙⴳ ⵎⴰⵔⵙ 2003 ⴰⵔ ⵖⵓⵛⵜ  2014  ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍ ⴳ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵙⴳ 1998 ⴰⵔ 1999. ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⵉⵡⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴱⵕⴰⵢⵔ 1954 ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍ. ⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵔⴰⴱⵣⵓⵏ، ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜⵉⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⵉⵣⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ,ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⴹ 13 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.  ⵉⵎⵖⴰⵔ ⴰⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰ ⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⴷⵏⵉⵣ ⴱⴰⵢⴽⴰⵍ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵓⵢⴰ: "ⵓⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵉⵡ ⵖⵉⵔ ⴰⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⴷⵍⴰⵃ ⴷ ⵙⵡⵉⵀⵍⴰ  ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ؛ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵙⵖ ⵉ ⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ؛

ⵢⵖⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ "ⵍⴼⵇⵉⵀ " ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ  ⵏ ⵓⵙⴳⴷ، ⴷ ⵉⵙⵓⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴽⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵎⴰⵔⴰ  .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]