ⵓⵚⴽⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵓⵚⴽⴰⵢ

ⵓⵚⴽⴰⵢ ⵏⵖ ⵙⵍⵓⴳⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ, ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴹⴰⵏ {fci}.

ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ "Sloughi", ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ . ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵚⴽⴰⵢ ⴰⵔ 80 ⴽⵎ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴱⵍⴰ ⵢⵕⵎⵉ. ، ⵢⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵚⴱⵕ ⵉ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⴳ ⵜⵡⵏⴰⵟⵜ ،

ⵢⵥⵍⵉ ⵡⴰⵢⴷⵉ ⵏ ⵓⵚⴽⴰⵢ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ... ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷⴰ ⴳⵎⵎⵔⵏ ⵉ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ، ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵚⴽⴰⵢ ⴷⴰ ⵢⴳⵎⵎⵔ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵢⴳⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴷⴰ ⵢⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵚⴽⴰⵢ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵕⵎⵉⵢ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]