Jump to content

ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵡⵍⴰⵎⴱⴱⵢⴰⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ

ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⴷⴳⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵜⴳⵔⵙⵜ، ⴷⴰ ⴷⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵜⴰⵍⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ . ⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵉ ⴽⵓⵍ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ، ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1992 . ⵜⴱⴻⴷⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⴱ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⴽⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ . ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵓⵍⵉⵎⴱⵢⴰⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ (ⵄⵉⵙⴰ). ⴷ ⵢⵓⵙⴽⴰ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏ ⴱⵢⵉⵉⵔ ⴷⵉ ⴽⵓⴱⵔⵜⴰⵏ ⵍⵍⵊⵏⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1894 ⵖⴰⴼ ⴰⴽⵓⵏⴳⵕⵉⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ، ⵙⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ (ⵍⵍⵊⵏⴰ) ⴰⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵢⵏⴱⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ، ⴷⴰ ⵢⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ.

ⵉⴷⴼⵍ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵢ ⵙⴱⴷⴷⴻⵍ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴷ ⵜⵛⵎⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⴻⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵖⴰⴼ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⴷ ⵓⴷⴼⵍ، ⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⴳⵓⵊⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ، ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⵎⴽ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵢⵜⴱⴷⴷⴻⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ. ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⴽⴰⵏ، ⵜⴱⴷⴷⴻⵍⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴱⵄⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔ ⵢⵣⴷⴷⵉⴳⵏ، ⵎⴽ ⵢⵙⵉⵔⵎ ⴽⵓⴱⵔⵜⴰⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ، ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ. ⵎⴽ ⵜⵓⴳⴰⵔ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵉ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]