ⵓⴷⴰⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⴷⴰⴷ (ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ: Cervidae) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵔⵙⵉⵡ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 60 ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ،ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⴷⴼⵍ .

ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵓⴷⴰⴷ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ. ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ ⴷ ⴰⵙⵢⴰⵜⴼⵔⵉⵇⵜ . ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴰ ⵜⵛⵜⵜⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴷⴰⴷⵏ ، ⴷⴰ ⵍⵙⵙⵉⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ .


ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⴷⵏ
  • ⵓⴷⴰⴷ ⵏ ⵎⵉⵙⴽ

ⵓⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵎⵉⵙⴽ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ، ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ، ⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ، ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ . ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵛⵛⵉⵡⵏ، ⵉⵍⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵢⵙⵙⴼⴼⴰⵖ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵢⵃ.

  • ⵓⴷⴰⴷ ⵏ ⵛⵉⵜⴰⵍ

ⵛⵛⵜⴰⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵙⵉⵔⵉⵍⴰⵏⴽⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ . ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵓⴷⴰⴷⵏ ⵢⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ . ⵛⵉⵜⴰⵍ ⴰⴽⵯⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ ⴷⵙⴳ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ ⵜⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵉⵎ. ⴰⵛⵛⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵔ 90 ⵙⵓⵏⵜⵉⵎ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]