Jump to content

ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵢⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵢⴰⵍ (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵜ Montreal, ⵙ ⵜⴳⵍⵉⵣⵜ Montreal) ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴽⴱⴽ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ), ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⵏⵙⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵔⵓⵏⵜⵓ. ⵜⴰⵖⵣⵓⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵔⴰⵍ ⵜⵍⴰ (ⵜⵙⵄⴰ) ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵓⴳⴰⵔⵏ 3,6 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⴳⵉⵣⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵔⴰⵍ ⴰⵔ ⵓⴳⵔⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⴰⵉⵏⵜ-ⵍⴰⵓⵔⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⴰⵡⵏ (ⵔⵉⵠⵉèⵔ ⴷⵙ ⵓⵓⵜⴰⵓⵓⴰⵉⵙ), ⴷⵉ 246 ⴽⵎ ⴰⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵙⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⴱⴽ, ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴱⴽ, ⴰⵔ 202 ⴽⵎ ⵙⴳ ⵓⵟⴰⵡⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]