Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵎⴷⵓ ⵍⵀⵡⵡⴰⵔⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 01/01/1950
ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 17/01/2012
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵜⵣⴳⴰⵖⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ
ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵄ
ⵜⴰⵔⵡⴰ 4
ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵍⵀⵡⵡⴰⵔⵉ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⵙⵏ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ
ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵍⴰⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵏⴰⴼⵉ ⵍⴱⵍⵄⵉⵜⵉ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵓⵟⴰⵕ.   ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ:<< ⵉⵏⴰⵙ! ⵉⵏⴰⵙ! >> ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 01/01/1950.ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴰⵙⵙⵏ ⵏ 17/01/2012.

ⵜⴰⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⴼⵕⴰ ⴳ ⵍⴰⵜⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵃⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵖⵓⵔⵙ  ⴰⵢⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵜⵉⵏⵎⵍ  ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵖⵓⵖⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵉⴳⵣⵉ.

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴱⵖⵙⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵡⵉ ⴰⵎⵙⵙⴰⴽⵯⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⵉⵖⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⴼⵕⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏⵙ ⵉⵍⵍⵉⴳ ⵏ ⵡⵉⵡⴹ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ ⴰⴳ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1964 ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵕⴰⵢⴰⵏ, ⴷⴰⴷⴷⵖ ⴰⴳⵉⴱⴷⴰ ⵜⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴰⴷ ⵖⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵜⵔⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1979 ⵜⵖⵔⴰ ⵢⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ. ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ,ⵢⵉⵔⵉⵔ ⴰⴼⵉⵡⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴷⴰ ⴳⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵄⵔⴰⴱⵏ ⴰⵙⵙⵏ 1980, ⵣⵓⵏⴷ :ⵛⵃⴰⵍ ⵎⵏ ⵍⵉⵍⴰ ⵡ ⵄⴷⴰⴱ. ⴰⴽⴽⵉ   ⵣⵣⵓⵔⵅ ⴰⵙⵉⴷⵉ ⵊⵓⴷ ⵖⵉⴼⵉ >>. ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⵄ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵏⵄⴰⵍ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵟⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴱⵔⵔⴰⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]