Jump to content

ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵓⵎⴰⵅⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵓⵎⴰⵅⵔ

ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵓⵎⴰⵅⵔ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 3 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1969 ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵚⵡⴰⴳ ⵜⵉⴽⴰⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉ، ⵏ ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1 ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⵇⴰⴱ، ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1 ⴷ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵟⵓⵏⵓⴱⵉⵍⴰⵜ ⵖⴰⴼ ⴽⵓⵍ ⵉⵣⵎⴰⵣ. ⵢⵎⴳⴰⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵇⴰⴱ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏ: ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴱⵉⵏⵉⵜⵓⵏ (1994 ⴷ 1995) ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴼⵉⵔⴰⵔⵉ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ (2000، 2001، 2002، 2003، 2004). ⵢⵙⴽⵔ ⵛⵓⵎⴰⵅⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1 ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵍⵇⴰⴱ ⵢⵎⴳⵔ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ [[ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1] ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵉⵡⵉⵢ ⵍⵍⴰⵇⴰⴱ ⵏ ⴰⵙⵔⴰⵄ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ، ⴷⴳ ⵏⴰⴼⵙ ⵍⵃⴰⵍⴰⴱⴰ، ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵛⵓⵎⴰⵅⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵎⴳⵔ ⵍⴰⵇⵇⴰⴱ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1، ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⴼⵓⵔⵎⵉⵍⴰ 1 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2006 ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵟⵍⴰⵄ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵛⴰⵍⴰ ⵏ ⵟⵓⵏⵓⴱⵉⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]