ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵏⴱⴰⴹ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 148 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵔ 140 ) ⴷ ⵊⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵀⵉⵎⴱⵙⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ 2 ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏⴳⵓⴷⴰ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵍⵓⵙⴰ ⴷ ⵎⵉⵙⵉⴱⵙⴰ. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⴰⵙ 140 ⴷ.ⵜ .ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵢⵏⴱⴰⴹ ⴳⵎⴰⵙ ⵎⵉⵙⵉⴱⵙⴰ .

“ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ”، ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ ، ⵢⵣⵓⴳ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⵉⵇ ⴱⴰⵛ ⴰⵢⵎⵜⵜⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 164 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ، ⵢⵔⴱⵃ ⵙ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵀⵣⵎ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ “ⴱⵉⵝⵉⵏⵢⴰ” ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]