ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
ⵍⵉⵙⵎ ⵢⴰⴷⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⵎⵓⵍⵉⴷ
ⴰⵙⴳⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙ 12 ⵔⴰⴱⵉⵄ-ⴰⵍ-ⴰⵡⵡⴰⵍ

ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: المولد النبوي) ⵏⴰⵖ ⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵉⴷ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵇⵇⴰⵚ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ. ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵙⴳ ⵟⵟⴰⵢⴼⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]