Jump to content

ⵉⵥⵓ 3166

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳⴰ ⵉⵥⵓ 3166 (ISO 3166) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵡⴰⵢ ⵜⵙⴽⵔ ⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵡⴰⵢ (ISO), ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⴰⵍⵍ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉⵥⵓ 3166 ⵖⴼ ⵍⵔⴰⴹ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ:[1]

  • ⵉⵥⵓ 3166-1: «ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴱⴹⴹⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵎⵀⵍⴰⵏⵏ - ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ 1: ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ», ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵢ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵔ, ⵉⴱⴹⵓ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⴰⵍⵉⵏ:
  • ⵉⵥⵓ 3166-2: «ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴱⴹⴹⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵎⵀⵍⴰⵏⵏ - ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ 2: ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⴹⴹⵓⵜⵏ ⵉⵎⵀⴰⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ», ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵢ ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴱⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ (ⴰⵎ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵡⵉⵏ ...) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵓ 3166-1.
  • ⵉⵥⵓ 3166-3: «ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴱⴹⴹⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵎⵀⵍⴰⵏⵏ - ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ 3: ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ», ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵢ ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⵉⵥⵓ 3166-1 ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1974.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. What is ISO 3166 ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵡⴰⵢ (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ : International Organization for Standardization (ISO)