Jump to content

ⵉⵥⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵥⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵙⵎⵔⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⴳ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ. ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ mêmes critères de démarcation assujettis à la réfutabilité.

ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]