Jump to content

ⵉⵣⵎⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵏⵖ ⵢⵣⵎⵔ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ: izmiɾ) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵏⴰⴹⵓⵍ ⴳ [[ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ][، ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍⴰⵏⵇⴰⵔⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ، ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ، ⴷⴰ ⴷⴳⵙ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ . ، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ,ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍ ,ⴷⴰ ⵢⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⴳ 31% ⵙⴳ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ  . ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴳⵉⴷⵣ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵍⵜⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴰⵔⵙⵓⴱⵉ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵏⵉⴳ ⵏ 2,847,6911 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉⴳ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵃⴰⵡⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⵎⵢⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵉⵣⵎⵉⵔ) ⵏⵖ ⵉⵥⴹⴰⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵙⵎⵎⴰⵜ ⴰⵏⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⵏ ⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]