ⵉⵙⵎ (ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵖ ⴰⵖⵔⵉⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵙⴻⵙⵎⴰⵍⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎⴰⵜⵏ (ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ "lemmes") ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴰⵎⴽⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵙⴰⵍⵖⴰⵏⴻⵏⵉⵙⵏⴰⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵙ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵔⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⵡⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵓⵏⵜⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵓⵟⵟⵉⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵏ ⵉⵔⵙⵓⵟⵟⵉⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵔⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ/ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]