ⵉⵙⵉⴽⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵉⴽⵉ[1] ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵉⴽⵉ[2] ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵊⴰⵎⵜ[3] ⵀⵉⵢⵢⴰ ⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵢⴰⵡⴽⵔⴰⵣⵏ.

ⵎⴰⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵜⵙⴽⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴰⵙⵜ ⵅⴰⵏ ⴰⵢ ⵙⵓⵏⴼⵓ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⴰⵔ ⴳⵉⵙⴽ ⵙⵙⴰⵏⵜ ⵓⵍⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⴳⴰⵢⵏ.

ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵎⵥⵎⵉⵥⵙⵓⵙ
  2. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, 2017, ISBN 978-9954-28-240-3, ⵓⵟⵟⵓⵏ 4376.
  3. ⵓⵟⵟⵓⵏ 10994