Jump to content

ⵉⵔⵏⵉⵙⵜ ⵀⵉⵎⵉⵏⴳⵡⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵀⵉⵎⵉⵏⴳⵡⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1939

ⵉⵔⵏⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵔ ⵀⵉⵎⵉⵏⴳⵡⴰⵢ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ernest Miller Hemingway), ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1899 ⵉⵎⵎⵜ ⴳ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1961. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ. ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵀⵉⵎⵉⵏⴳⵡⴰⵢ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ (mid-1920s) ⴷ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡⵉⵏ (mid-1950s). ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1954. ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ, ⵙⴹⵉⵙ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⵎⴰⵔⵓⵔⵉⵏ. ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴼⴼⵖⵏⴷ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ; ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ, ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⵎⴰⵔⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]